EURÓPAI UNIÓ
Európai Szociális Alap
ROMÁNIA KORMÁNYA
Közigazgatási és Belügyminisztérium
INNOVACIÓ A KÖZIGAZGATÁSBAN
"Adminisztrációs Képesseg Fejlesztése" Operativ Program
Adminisztráció a lakosságért - Képzési program a Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal alkalmazottai számára
 
Közbeszerzés
Szociális ellátás
Fenntartható fejlődés
ECDL
Esélyegyenlőség
Közintézmények és állami intézmények finanszirozása
Angol nyelv
Német nyelv
Kulturális intézmények menedzsmentje
Projektmenedzsment
Nemzetközi kapcsolatok és protokoll
Területrendezés, urbanisztika
   
A projekt lefutási ideje:
2009. 08. 14 - 2010. 08. 13
Az ESzA vissza nem térítendő támogatása: 328.525 lej
Hazai költségvetés támogatása:
50.245 lej
A jogkedvezményezett hozzájárulá- sa: 7.730 lej
   

1. Közbeszerzés

A Közbeszerzés-tanfolyam  időtartama 5 nap, egy napi képzés 6 órából áll. Minden résztvevő kap egy portfoliót, amelyet multimédiás bemutatók egészítenek ki, az érintett témák részletes feldolgozásáról és a csoporttevékenységek tartalmáról. A tanfolyam két részből áll: egy elméleti és egy gyakorlati részből.
A tanfolyam  témái:
 • A közbeszerzést szabályozó jogrendszer
 • A odaítélő dokumentáció kidolgozása és tartalma (munkafüzet, adatlap)
 • Közbeszerzési eljárások
 • Ajánlatok kérése. Nyitott árverés
 • A közbeszerzési szerződés odaítélésének különleges módozatai
 • Keret-megállapodás
 • Elektronikus árverés
 • Média szerződések
 • Az ESPP rendszer bemutatása és a demo-alkalmazás
 • Közlemények  nyilvánossá tétele (szándék, résztvételi,odaítélési)
 • Az összeférhetetlenség, titoktartás, pártatlanság elkerülése. Résztvételi tilalmak
 • Résztvételi bizottság. Ajánlatok megnyitása
 • Az ajánlatok értékelése – a közbeszerzési pályázat odaítélése vagy a keret-megállapodás megkötése
 • A közbeszerzési iratcsomó összeállítása. A szerződés adminisztrációja
 • Engedmények

A kompetenciákat elismerő vizsga egy bizottság előtt történik, amelynek tagjai között a
Felnőttszakképzésszolgáltatók működését engedélyező bizottság tagjai is jelen vannak. A záróvizsga sikeres teljesítése és az oklevél megszerzése után a képesítés beíródik a munkakönyvbe. Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazó feleletválasztós tesztből, a gyakorlati vizsga egy gyakorlati munka felmutatásából áll.
A “Közbeszerzés” szakoklevél az Oktatási, Munkaügyi, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztériumok által is elismert, lévén a nemzetközi normákkal összhangban. Tartalmazni fog egy kiegészítő leíró részt is, amelyben a tanfolyam során elsajátított képességek meghatározásra kerülnek.

2. Szociális ellátás

Szociális ellátás és Gyermekjóléti-tanfolyam anyaga 11 fejezetből áll, amely 3 napra oszlik meg.
 • I. fejezet  - A helyi önkormányzatok  szerepe és felelősségei a szociális ellátás szolgáltatásában
 • II. fejezet : A szociális ellátás elvei és értékei
 • III. fejezet: A szociális munkás – a szociális ellátás alapeleme
 • IV. fejezet: A szociális szolgáltatáshoz szükséges ismeretek és készségek
 • V. fejezet : A szociális munkás – ügyfél kapcsolata
 • VI. fejezet: Előzetes felmérés és beavatkozás a szociális ellátásban
 • VII. fejezet: A beavatkozás módszertana a szociális ellátásban
 • VIII. fejezet: A család szociális ellátása
 • IX. fejezet: A gyermek  szociáli ellátása
 • X. fejezet: Fogyatékos személyek szociális támogatása
 • XI. fejezet: Közösségi fejlesztés

A a portfolió PowerPoint-os bemutatásokkal lesz kiegészítve, amelyek részletezik a leadott témákat és a gyakorlatok tartalmát.
A gyakorlatok csoporttevékenységben zajlanak le.
Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazófeleletválasztós tesztből áll. A gyakorlati vizsga: a tanfolyam keretében létrehozott projekt bemutatása a csoport által.

3. Fenntartható fejlődés

A Fenntartható fejlődés-tanfolyam két nagy részt foglal magába: az elméleti és a gyakorlati részt.
Az elméleti rész:
 • Rövid történeti ismertetés
 • Rövid történeti ismertetés és koncepció
 • A fenntartható fejlődés meghatározása
 • A fogalom
 • A fenntartható fejlődés-mutatók szerkezete
 • S.D.-elvek a kkv-k. (IMM.) szemszögéből
 • A fenntartható fejlődés tervezése
A gyakorlati rész:
 • A helyi gazdasági fejlődés
 • Helyi fejlődés – Gazdasági elméletek és sikersztorik
 • A résztvételen alapuló  fenntartható fejlődés tervezése
 • Stratégiai tervezés
 • A résztvételi stratégiák tervezési elvei
 • Környezeti elemzés
 • SWOT analízis
 • SWOT mátrix
 • Elképzelés
 • Célok és célkitűzések
 • Érdekeltek
 • Erőtér elemzés
 • Stratégiák kialakítása
 • Akcióterv
 • Erőforrások mozgosítása
 • Tartós partnerségek, a "8i" a partnerségek létrehozásában
 • Tartós partnerségek, a  sikeres partnerségek ”7c”-je
 • A köz- és magánpartnerség a helyi önkormányzatok fejlesztésének megoldásaként
 • A helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása egy gyakorlati tervezési folyamat során – esettanulmány, szerepjátékok

A portfolió PowerPoint-os bemutatásokkal lesz kiegészítve, amelyek részletezik a leadott témákat és a gyakorlatok tartalmát. A gyakorlatok csoporttevékenységben zajlanak le.
Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazófeleletválasztós tesztből áll.

4. ECDL Start

Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány a legelterjedtebb számítógép-használói képességeket hitelesítő program, amely nemzetközileg elismert, több mint 148 országban. Ez egy szabványozott, az EU-államokban működő és elismert program.
A tanfolyam időtartama 60 óra, programja pedig a résztvevők rendelkezési lehetősége szerint lesz megállapitva, napi 4 órai időtartammal.

Az ECDL Start négy modult tartalmaz, melyből három rögzített:

 • 2. Modul - Operációs rendszerek (MS WINDOWS XP)
 • 3. Modul - Szövegszerkesztés (MS WORD XP)
 • 7. Modul - Információ és kommunikáció (INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS)

a negyedik pedig szabadon választható, az összes résztvevő kivánsága szerint, az alábbiak közül:

 • 1. Modul - Információ-technológiai alapismeretek
 • 4. Modul - Táblázatkezelés (MS EXCEL XP)
 • 5. Modul - Adatbáziskezelés (MS ACCESS XP)
 • 6. Modul - Prezentáció (MS POWERPOINT XP)
Minden egyes tanulmányozott modult vizsga követ, a modulvizsgák sikeres teljesítése következtében pedig a résztvevő Európai Számítógép-használói Jogosítvány birtokába kerül, amely számítógép-használói képességeit bizonyitja.
A modulvizsgák teljesítése végett rendelkezésre álló idő 3 év, az elő vizsga időpontjától számítva, ebben az időszakban pedig, amennyiben szükséges, többször is lehet vizsgázni, anélkül hogy az esetleges sikertelenséget másképpen szankciónalnák mint az ujravizsgáztatáshoz szükséges összegnek fizetése.

5. Esélyegyenlőség

A  tanfolyam két nagy részt foglal magába: az elméleti és a gyakorlati részt.
A tanfolyam  időtartama 1nap.

A tanfolyam anyaga 6 nagy fejezetre van osztva:
 • A szakterminusok, fogalmak és meghatározások megfogalmazása
 • Jogszabálykeret
 • A nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten létező struktúrák szerepe és működése a megkülönböztetés elleni küzdelemben és az esélyegyenlőség biztosításában
 • Esélyegyenlőség
 • A nemek közötti egyenlőség  integráló megközelítése a munkahelypolitika terén
 • A nemek közötti egyenlőség integraló megközelítése a társadalomvédelemi politikákban
 • A családi és szakmai élet összeegyeztetése
 • Az esélyegyenlőség és a sokszínűség kultúrájának fejlesztésének könnyítő és közösségmozgosító módszerei és technikái
 • A társadalmi, szerkezeti és szervezeti egyenlőség előnyei
A a portfolió PowerPoint-os bemutatásokkal van kiegészítve, amelyek részletezik a leadott témákat. A gyakorlatok csoporttevékenységben zajlanak le. Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy kérdőív kitöltéséből áll.

6. Közintézmények és állami intézmények finanszirozása

A tanfolyam két nagy részből áll: az elméleti és a gyakorlati részből.

Az elméleti rész:

 • A számvitel meghatározó elemei
 • A pénzügyi elszámolás meghatározása
 • A számvitel normalizálása Romániában
 • Számviteli elvek és eljárások
 • Az értékelés a számvitelben
 • Számviteli dokumentumok és nyilvántartások
 • I. fejezet: Számvitel az állami intézményekben
 • II. Fejezet: Állami intézmények – államigazgatási egységek, fogalmuk, helyük és szerepük a közpénzek megszerzésében és felhasználásában
 • III. fejezet: Számviteli alapfogalmak az állami intézmények könyvelésében

Gyakorlati rész:

 • Alapvető pénzügyi számvitel
 • Alkalmazott témák

A tanfolyam időtartama 3 nap. A a portfolió PowerPoint-os bemutatásokkal lesz kiegészítve, amelyek részletezik a leadott témákat és a gyakorlatok tartalmát. A gyakorlatok csoporttevékenységben zajlanak le.
Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazó kérdőívből áll. A gyakorlati vizsga: a tanfolyam keretében létrehozott projekt bemutatása a csoport által.

7. Angol nyelv

Az angol nyelvtanfolyam 16 nagy fejezetre tagolódik, minden fejezet az alábbi alegységeket tartalmazza:
A. Szókincs
B. Nyelvtan
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése

I.
A. Szókincs
B. Nyelvtan – a személyes névmás, a birtokos jelző, a birtokos névmás, a határozott és határozatlan névelő, a TO BE létige.
II.
A. Szókincs
B. Nyelvtan – a TO HAVE ige, a főnevek többesszáma, a főnevek neme, a tőszámnév
III.
A. Szókincs
B. Nyelvtan – az igék jelen ideje, a sorsszámnév, a fontosabb elöljárószók
IV.
A. Szókincs
B. Nyelvtan – a folyamatos jelen
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése – a magánlevél
V.
A. Szókincs
B. Nyelvtan – a melléknevek fokozása
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése – üdvözlő formulák és egyéb kifejezések
VI.
A. Szókincs
B. Nyelvtan – a  Past Tense Simple igeidő
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése – egy magánlevél megszerkesztése
VII
A. Szókincs
B. Nyelvtan – a  Past Tense Continuos igeidő
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése – a fontosabb írásjelek
VIII. Ismétlés
IX.
A. Szókincs
B. Nyelvtan – a modális igék
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése – a narráció - the narration paragraph.
X. 
A. Szókincs
B. Nyelvtan – demonstratives and quantifiers - a felszólító mód
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése – the process paragraph
XI.
A. Szókincs
B. Nyelvtan - Present perfect igeidő
XII. 
A. Szókincs
B. Nyelvtan - the present perfect and the simple past.
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése - the compresion paragraph.
XIII.
A. Szókincs
B. Nyelvtan- a present perfect continuous igeidő.
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése - the contrast paragraph.
XIV.
A. Szókincs
B. Nyelvtan- a past perfect igeidő.
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése - the compreison and contrast paragraph.
XV.
A. Szókincs
B. Nyelvtan- a jövő idő képzése az angol nyelvben
C. Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztése, gyakorlása
XVI. Ismétlés

E tanulmányi modul végén a résztvevők képesek lesznek egyszerű mondatokat alkotni, a mindennapi beszédszituációknak megfelelően párbeszédet folytatni, megértik egy szöveg globális jelentését, képesek lesznek szavakat, szószerkezeteket, rövid mondatokat írni, tevékenységekről beszámolni.

8. Német nyelv

A német nyelvtanfolyam tematikája a következő
 • A személyes névmás
 • A tőszámnév (1-100)
 • A betűrend
 • Az ige
 • A birtokos névmás és jelző
 • A főnevek többesszáma
 • A mutató névmás
A modul befejezésével a résztvevők képesek lesznek:
 • A mindennapi helyzeteknek megfelelő egyszerű mondatokat alkotni
 • Párbeszédekben részt venni
 • Egy szöveg globális jelentését megragadni
 • Szavakat, szószerkezeteket, rövid mondatokat írni
 • Személyeket és tárgyakat megnevezni, lokalizálni

A  gondosan kiválasztott nyelvtani gyakorlatok segítségével a tanfolyam résztvevői megalapozzák, vagy megszilárdítják a már létező nyelvi ismereteket. A résztvevők különböző nehézségi fokú feladatok megoldása során eljutnak a helyes kifejezőkészség szintjére. Lehetővé válik számukra, különböző kommunikációs módszerek alkalmazásával, a német nyelv elsajátítása, indulva a megértés fázisától, eljutva az utánzás szintjén keresztül az alkotás fázisáig.
A tanfolyamon  a résztvevők a közintézmények és a helyi közigazgatásnak megfelelő tipikus beszédhelyzetekkel szembesülnek, valamint referátokat, bemutatásokat, előadásokat tartanak német nyelven.
 A a portfolió PowerPoint-os bemutatásokkal lesz kiegészítve, amelyek részletezik a leadott témákat és a gyakorlatok tartalmát. A gyakorlatok csoporttevékenységben zajlanak le.
Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazó feleletválasztós tesztből áll. A gyakorlati vizsga: a tanfolyam keretében létrehozott projekt bemutatása a csoport által.

9. Kulturális intézmények menedzsmentje

A Kulturális intézmények menedzsmentje-tanfolyam időtartama 3 nap. A portfolió PowerPoint-os bemutatásokkal lesz kiegészítve, amelyek részletezik a leadott témákat és a gyakorlatok tartalmát. A gyakorlatok csoporttevékenységben zajlanak le.
A tanfolyam tartalma a következő:
 1. A menedzsmentről és a kultúráról
 2. Média intézmények - a kultúra hangszórói
 3. A médiaüzleti-stratégiák
 4. Ügyfélközpontúság
 5. Az emberi erőforrás menedzsmentje
 6. Marketing és médiakutatás
 7. A média intézményeinek újratervezése
Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazó feleletválasztós tesztből áll. A gyakorlati vizsga: a tanfolyam keretében létrehozott projekt bemutatása a csoport által.

10. Projektmenedzsment

A tanfolyam időtartama 8 nap, napi 6 órai képzéssel. Minden résztvevő kap egy portfoliót, amelyet multimédiás bemutatók egészítenek ki,az érintett témák részletes feldolgozásáról és a csoporttevékenységek tartalmáról. A tanfolyam két részből áll, egy elméleti és egy gyakorlati részből.
A tanfolyam témái:
 1. A projekt életciklusa – azonosítás, felfogás, kidolgozás, tervezés, végrehajtás, monitorizálás, értékelés
 2. A támogatás megpályázása – technikai, pénzügyi, adminisztratív elemek
 3. Támogató – projekt viszony, szeződési feltételek
 4. Menedzsment. Projektmenedzsment – adminisztratív menedzsment
 5. A projektmenedzser feladatai a projekt megvalósításának különböző szakaszaiban
 6. A projektet megvalósító csoport felépítése és menedzsmentje
 7. A fejlesztéstervezés viszonyítási fogalmai. Nemzeti Tervezési keretrendszer.
 8. A résztvevő személyek kivizsgálása (stakeholders)
 9. A dokumentumok szabványosítása és megőrzése
 10. Finanszírozási források (belső, külső)
A kompetenciákat elismerő vizsga egy bizottság előtt történik, amelynek tagjai között a Felnőttszakképzésszolgáltatók működését engedélyező bizottság tagjai is jelen vannak. A záróvizsga sikeres teljesítése és az oklevél megszerzése után a képesítés beíródik a munkakönyvbe. Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazó feleletválasztós tesztből, a gyakorlati vizsga egy gyakorlati munka felmutatásából áll.
A “Projektmendzser” szakoklevél az Oktatási, Munkaügyi, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztériumok által is elismert, lévén  a nemzetközi normákkal összhangban. Tartalmazni fog egy kiegészítő leíró részt is, amelyben a tanfolyam során elsajátított képességek meghatározásra kerülnek.

11. Nemzetközi kapcsolatok és protokoll

A kurzusanyag 7 nagy fejezetre oszlik, a tanfolyam időtartama 3 nap.
A portfolió PowerPoint-os bemutatásokkal lesz kiegészítve, amelyek részletezik a leadott témákat. A gyakorlatok csoporttevékenységben zajlanak le.
Az elsajátított elméleti ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazó tesztből áll. A gyakorlati vizsga: a tanfolyam  keretében létrehozott projekt bemutatása a csoport által.

A kurzus tartalma:

 • I. fejezet: A protokoll intézménye: megjelenése, fejlődése
 • II. fejezet: Szertartásosság és protokoll a nemzetközi kapcsolatokban
 • III. fejezet: Az állami, hivatalos, munkahelyi és másnemű látogatások protokollja
 • IV. fejezet: A levélváltás etikettje
 • V. fejezet: Belső protokolláris magatartás. A prokoll által előírt ruházati elemek
 • VI. fejezet: Románia állami jelképeinek és a nemzeti kitüntetési rendszer protokolláris használata
 • VII. fejezet: Az állami és a magánszektori protokollelemek megszervezése és leosztása. Általános viselkedési normatívák protokolláris megnyilvánulások alkalmával

12. Területrendezés, urbanisztika

A tanfolyam időtartama 3 nap, napi 6 órai képzéssel. Minden résztvevő kap egy portfoliót, amelyet multimédiás bemutatók egészítenek ki az érintett témák részletes feldolgozásáról és a csoporttevékenységek tartalmáról.

A tanfolyam tematikája:

 • A helyi önkormányzatok városrendezési, területrendezési, kadaszteri  hivatali szervezetei. E szervezetek feladatköre községi , városi, municípiumi, megyei szinten, a területrendezés, városrendezés, az építkezési engedélyek és az építkezési fegyelem, valamint a hosszútávú fejlesztés előmozdításának terén.
 • A helyi tanács és az helyi önkormányzat urbanisztikai bizottságának területrendezési és urbanisztikai feladatai
 • Az urbanisztika tervei és előírásai. Területtervezési minták (PATN, PATR, PATJ, PATZ).
 • Urbanisztikai tervezések (PUG, PUZ, PUD)
 • Építészeti, területtervezési, urbanisztikai, épített örökségi alapfogalmak
 • Az urbanisztika és területtervezés specifkus jogszabályzata
 • A városrendezési engedély kiállítása és az adó- és illetéktípusok
 • Az építkezési engedély kiállítása
 • A városfejlesztési program megírása
 • A köztulajdon és a városrendezési adatbank kezelése
 • Az építkezési fegyelem tiszteletben tartásának ellenőrzése
 • A  helyi önkormányzatok városrendezési irodáinak működési szempontjai: az alárendelt egységek tevékenységeinek megszervezése, a beosztottak tevékenységének irányítása és ellenőrzése
Az elsajátított ismeretek felmérése egy 15 kérdést tartalmazó tesztből áll.
2010.05.21
A német nyelvtanfolyam befeje- zése és az ezt követő 15 feleletválasztós tesztből álló vizsga.
2010.05.14
ECDL vizsga az első két tanult modulból: Az informatika techno- lógia alapfogalmai, valamint  A számítógép használata és a fájlok rendszerezése.
2010.04.20
Az angol nyelvtanfolyam befeje- zése és az ezt követő 15 feleletválasztós tesztből álló vizsga.
2010.04.16
Tapasztalatcsere céljából tett látogatás a magyarországi Tisza- lúc községben. A látogatásra április 16-18 között került sor, a csoport 12 tagból állt, hét nő és öt férfi.
Hasznos Linkek
Részletes információt az Európai Unió által támogatott más programokról a következő címről szerezhetnek: www.fonduri-ue.ro
 
A honlapon található anyagok nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy a Román Kormány hivatalos álláspontját.
Copyright© 2009-2010 Vámosgálfalva Polgármesteri Hivatala.